Jak dlouho Řekové obléhali Tróju

Řekové obléhali Tróju po dobu téměř deseti let. Obléhání začalo kolem roku 1193 př. n. l. a trvalo až do roku 1184 př. n. l., kdy byla Trója dobyta. Během obléhání Řekové využívali různé strategie, včetně vybudování věže, aby prozkoumali město. Také se pokusili obklíčit město a zničit jeho hradby.

Řekové se také snažili získat Tróju prostřednictvím podvodu. Užili velkého kovového vozu, ve kterém byl ukryt veliký dřevěný koní. Trójané přijali koně jako dar a poskytli mu bezpečný průchod do města. Později v noci Řekové vyloučili vojáky, kteří byli ukryti uvnitř koně, a dobyli město.